(let op: bovenstaande visual wordt binnenkort geupdated met de finale versie)

 

 

UPDATE 02/06/24

Beste Blue Lions Leden en Supporters,
 
We zijn verheugd te kunnen melden dat we na jaren voorbereidingen de start van de infrastructuurwerken kunnen aankondigen. 
Maandag 10 juni zal de werf worden ingericht, waarna de werken van start kunnen gaan. Deze werken zullen enkele maanden duren en zonder vertragingen nog voor het einde van dit jaar worden afgerond.
De finale scope van de werken bedraagt een investering van 2.8M€ en omvat: 
 • een vaste, gesloten tennishal met 3 overdekte laykold hardcourtbanen die zowel in de winter als in de zomer comfortabel tennis zal mogelijk maken, naast de bestaande laykold hardcourt zaal A
 • 3 overdekte padelbanen met een constructie die halfopen is aan de zijkanten, wat toelaat om het ganse jaar door regen-, wind- en zonbestendig padel te spelen.
 • een tennis & hockey multi-use veld - met half hockeyveld afmetingen en 3 ingetekende tennisbanen die het ganse jaar door intensief door hockey & tennis kunnen gebruikt worden.
 • 2 nieuwe tennis gravelbanen
 • de verhuis en renovatie van het clubhuis naar het bestaande gebouw "de Cube"
 • vernieuwde groenaanplanting met inheemse bomen en struiken
 • volledige in & outdoor ledverlichting van alle sportinfrastructuur.
 
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om iedereen die gedurende de start in 2019 een rol gespeeld heeft in de voorbereiding van deze werken te bedanken en met name het infrateam olv Lucia & Iemke.
Wij willen ook graag alle sponsors en leden bedanken om deze grote werken volledig als Blue Lions club te kunnen dragen uit eigen werkingsmiddelen. Wij zijn ook de gemeente Tervuren en Defensie zeer dankbaar voor de omkadering en facilitering van de werken.
 
De finale inplanting ziet er uit als volgt : (onder voorbehoud van wijzigingen) - Volgende week zullen wij 3D visuals verspreiden die een goed overzicht geven.
In het lichtgrijs de overkappingen tennis & padel, in het paarsblauw het nieuwe multiuse veld.
 
IMPACT
 
Uiteraard hebben deze werken gedurende enkele maanden een impact op onze sportwerking.
 
Algemeen:
 • De hoofdingangen P1 (poort 1) en P2 en de centrale verbindingsweg worden afgesloten vanaf 10 juni
 • De hoofdingang (en uitgang) wordt tijdelijk verlegd naar P3 aan het einde van de parking en de tennisvelden 1, 2 en 3 krijgen een tijdelijke directe toegang vanaf de parking
 • Fietsen kunnen tijdelijk binnen aan P3 gestald worden.
 • De werfzone omvat de centrale asfaltweg, de tennisvelden 4 tot en met 11 en de ruimte achter het clubhuis en is gedurende de ganse werken verboden terrein
 • Het clubhuis blijft tot het einde van de sportwerken op de huidige locatie en beschikbaar. De verhuis en renovatie van het clubhuis gebeurt pas na de sportinfrawerken.
Tennis:
 • Tijdens de werken zijn banen 4 tot en met 11 onbeschikbaar - banen 1, 2, 3 en de binnenbaan zaal A blijven beschikbaar.
 • Tennislessen en stages blijven doorgaan, bij beperkte beschikbaarheid kunnen lessen naar Diependal worden overgeplaatst. Meer info krijgt u van de tennisacademie.
 • De tenniscapaciteit wordt door de werken tijdelijk zeer beperkt, nieuwe inschrijvingen zijn daarom niet meer mogelijk. Bestaande leden werden geïnformeerd dat de impact 2024 in een getrouwheidskorting voor 2025 wordt omgezet.
Hockey
 • Op korte termijn verwachten wij geen impact op de hockeywerking gezien het outdoor seizoen beëindigd is - wij verwachten wel dat na de zomer bij opstart van het nieuwe seizoen tijdeljk trainingen en wedstrijden op Diependal zullen doorgaan.
Pickleball
 • wij verwachten geen impact op de Pickleball werking in zaal B
U kan een schema vinden hierboven - In groen de nieuwe tijdelijke ingangen en in rood de tijdelijk afgesloten ingangen.
Wij rekenen op ieders begrip voor de tijdelijke hinder tijdens de werken, respect voor de werfafsluitingen en kijken samen met iedereen uit naar een nieuwe state-of-the art infrastructuur!
 

 

 

UPDATE 26/04/24

Beste leden,

op de gemeenteraad van 25/04 werden de leningen en bijhorende contracten van de gemeente aan Blue Lions Polygoon BV goedgekeurd.

Eerder in de maand april werd de concessie van Defensie rond de terreinen van de Polygoon aan de gemeente die eerder op 20 jaar stond verlengd tot 30 jaar, tot 2049 dus.

Dat betekent dat nu ook vergunnings- en contractgewijs alle lichten op groen staan om verder te gaan met onze investering van 2.8 miljoen € in de nieuwe tennis, padel en hockeyinfrastructuur.

Wij houden jullie in de komende dagen op de hoogte hoe en wanneer de werken nu zullen gepland en uitgevoerd worden. Wij verwachten met de eerste werken in juni te beginnen.

Het streven blijft om tegen de winter van 2024 het gros van de nieuwe infrastructuur in gebruik te kunnen nemen.

 

UPDATE 23/03/24

De eerste spadesteek voor onze infrastructuurwerken komt steeds dichterbij!

Eerst zijn er nog enkele procedurestappen die moeten afgerond worden - zo is er de cruciale gemeenteraad van eind april met finale goedkeuringen van de gemeente en defensie op de lening en de looptijd die Blue Lions zal afsluiten, waarna de werken daadwerkelijk kunnen aanvatten. Blue Lions draagt deze investering van 2.8 miljoen Euro en de terugbetaling volledig zelf.

Wij herinneren onze huidige en nieuwe leden er graag aan dat dit grote plan Blue Lions klaarmaakt voor een mooie sport-toekomst met nieuwe kwalitatieve groeimogelijkheden voor alle leden en afdelingen in de club!

Wij verwachten dat de eerste (grond)werken in mei 2024 zullen aanvatten - dat zal zeker impact hebben op de toegangen tot de club en op de bespeelbaarheid van bepaalde gedeeltes van onze infrastructuur. 

Wij voorzien in ieder geval zoveel mogelijjk continuiteit:

- tennisbanen 1, 2, 3 en indoor zaal A & B zullen ten allen tijde open blijven - zij het via een tijdelijk gewijzigde ingang. De banen zijn zomerklaar en zullen onder voorbehoud van goed weer opengaan op vrijdag 29 maart !

- de clubhuistent blijft in 2024 nog open tot de werken aan het nieuwe clubhuis ver genoeg gevorderd zijn.

- De grote hockeyvelden op Polygoon en op Diependal blijven ten allen tijde beschikbaar.

Volgende sport & weginfrastructuur zal tijdens de werken niet of slechts gedeeltelijjk toegankelijk zijn:

- de huidige kunstgrasvelden voor hockey & tennis

- tennisbanen 4, 5, 6, 7

- de centrale geasfalteerde 'blue lions laan' - die gedeeltelijk afgesloten zal zijn als werfzone tijdens de werken. 

- de zandruimte achter en naast de clubhuistent waar de padelvelden zullen gebouwd worden.

De tennisleden werden al geïnformeerd hoe het lidmaatschap 2024 aangepast wordt in functie van de beschikbare tenniscapaciteit. 

Zodra we een concrete startdatum hebben van de werken komen we terug met een gedetailleerde update en impact.

Het grote doel is en blijft om tegen oktober 2024 de sport-infrastructuurwerken te hebben afgerond en te kunnen genieten van nieuwe tennisbanen en wintertennis in de nieuwe overkapping, de eerste padelbanen in Tervuren en de gemoderniseerde kunstgras-capaciteit voor hockey & tennis. Wij verwachten dat het nieuwe clubhuis 'The Cube' in de loop van 2025 gebruiksklaar en operationeel zal zijn.

 

 

UPDATE 01/02/24

Beste leden, we zijn blij te kunnen melden dat er opnieuw een aantal belangrijke kapen gerond zijn.

 • Er werd geen beroep aangetekend tegen de vergunning, de periode hiervoor liep af mid januari, deze laat ons dus toe om verder te gaan
 • De onderhandelingen met bouwpartners lopen volop en verwachten we af te ronden tegen eind maart
 • Zowel gemeente als defensie werken volop mee om een zo groot mogelijk projectaanbod te faciliteren.

Volgende update: mid maart! Kom zeker naar onze volgende evenementen om de laatste stand van zaken te kennen.

 

UPDATE 23/12/23

Beste leden, een aantal nieuwe mijlpalen:

- eind november werd de vergunning verleend voor het Blue Lions infrastructuurplan !

- op de Tervuurse gemeenteraad van eind december werd de financiering adhv een lening voor het project goedgekeurd.

De onderhandelingen met de leveranciers / partners lopen ondertussen verder.

Meer nieuws over de infrastructuurwerken? Kom zeker naar de nieuwjaarsreceptie van 7 Januari

 

UPDATE 15/10/23

Beste leden,

hierbij delen we graag de laatste stand van zaken inzake het infrastuurproject.

 • de vergunningsaanvraag werd aangeplakt zoals eerder gemeld begin juli en is ondertussen ook afgesloten voor indienen van bezwaren.
 • de vergunningsverlende overheid heeft nu tot 8 december om het advies te motiveren en uit te vaardigen.
 • In het meest vroege scenario zouden de werken dan kunnen aanvangen in januari 2024

De gemeente besluit over het finale leningsbedrag eind oktober, waarmee duidelijk zal komen te vast te staan wat de definitieve scope & schaal van het project zal zijn.

In tussentijd gaan wij druk verder met de projectopzet, en zijn meerdere partijen bevraagd en bezig met bestekken en offertes.

Volgende update : mid november !

 

UPDATE 15/08/23

Beste leden, 

geen deel van ons eigen infrastructuurplan op de Polygoon, maar zeker ook de belangrijk voor de club: de vervanging van de mat op Diependal is in volle gang!

Als alles goed gaat is de nieuwe mat terug gebruiksklaar eind september. De nieuwe mat is terug polyvalent, dus voor meerdere sporten geschikt, maar veel meer geschikt voor hockey.

Onder andere met dedicated hockeybelijning en een kunstgrastype dat een volwaardige hockeymat sterk benadert. Vanaf seizoen 23-24 dus een forse verbetering voor de trainingen op Diependal, en uiteraard ook voor de wedstrijden die daar doorgaan.

Onze focus is en blijft de infrastructuur op de Polygoon, maar Diependal is en blijft een belangrijke extra pijler in onze infrastructuur. Dank aan de gemeente voor deze renovatie !

 

 

UPDATE 14/07/23

Beste leden,

we zijn blij te kunnen melden dat na vruchtbaar verder overleg de vergunningsaanvraag opnieuw kon worden ingediend op 13 juli !

Ondertussen zullen meerdere partijen (mogelijke bouwpartners) aangeschreven en gescreend worden.

We wensen iedereen een fijne zomer en houden jullie op de hoogte.

 

UPDATE 04/06/23

Beste leden, 

met deze regelmatige updates willen wij u op de hoogte houden rond de voorziene grote infrastructuurwerken bij Blue Lions, gepland in 2023 en 2024. 

We konden u onlangs melding maken dat na intensief overleg we erin geslaagd waren om de vergunningsaanvraag op 21 april in te dienen. Voorafgaand hieraan hebben alle interne afdelingen en leden van Blue Lions zich achter dit plan geschaard en hebben plangesprekken met alle betrokken instanties plaatsgevonden. De gemeente Tervuren (als concessieverlener), Dienst Ruimtelijke Ordening Tervuren (als bevoegde instantie), Defensie (als eigenaar), Agentschap Natuur & Bos Vlaanderen, Dienst Erfgoed Vlaanderen en onze buurtbewoners zijn in deze allemaal al meerdere malen betrokken en bevraagd geweest. 

Desalniettemin is er vanuit de gemeente de vraag gekomen om de vergunningsaanvraag in te trekken om onder andere nog een extra overleg met Agentschap Natuur & Bos in te plannen, alvorens de vergunningsaanvraag ontvankelijk kan verklaard worden. Als gevolg hiervan hebben we de vergunningsaanvraag tijdelijk opgeschort teneinde al onze kansen te vrijwaren. We betreuren deze stap maar zijn er tegelijk van overtuigd dat het gezien de gevoelige ligging van onze mooie sportsite aan de rand van het Park en het Zoniënwoud nu ook eenmaal cruciaal is dat de infrastructuurwerken een zo duurzaam mogelijk karakter hebben voor mens & natuur. Als het overleg goed verloopt, hopen we de vergunningsaanvraag zo snel mogelijk opnieuw te kunnen activeren. 

Samen met de vergunningsaanvraag lopen er verschillende parallelle trajecten in de ontwikkeling van het infrastructuurplan.  Zo is het Tennis & Infrastructuurteam in mei op referentie bezoek geweest op verschillende clubs in Frankrijk & België om de meest geschikte tennis overkapping en padel courts live te gaan bekijken. Tot slot wordt er hard verder gewerkt aan het uitwerken van de nodige bestekken voor kandidaat aannemers, financiering, en governance. 

Op dit moment kunnen we moeilijk inschatten wat de tijdelijke opschorting van de vergunningsaanvraag zal betekenen voor de exacte timing van de werken en oplevering. Zoals aangekondigd kan de planning om in oktober ‘23 de werken te beginnen immers alleen gehaald worden als geen enkele van de ontwikkelings ‘trajecten’ een tegenslag kent. De ontwikkeling van het infraproject zelf evolueert in de goede richting. We blijven dus optimistisch maar terzelfdertijd houden we rekening met alle mogelijke pistes mocht de initieel voorziene timing (start werken in oktober 23) in het gedrang komen. De projectvergadering met Natuur & Bos en het verdere overleg met de gemeente zal daarin cruciaal zijn. 

We informeren onze leden graag over de stand van zaken op een infosessie eind juni in ons clubhuis. 

 

UPDATE 23/04/23

Beste Blue Lions Leden,

Na onze uitgebreide infrastructuur informatiesessies voor leden en buren van Januari zijn we blij te kunnen melden dat na enkele weken van intensief overleg met alle betrokken instanties, op vrijdag 21 april de vergunningsaanvraag voor de Blue Lions infrastructuurwerken werd ingediend, een cruciale mijlpaal.

We willen hierbij zeker ook onze dank uitspreken aan de gemeente en alle betrokken instanties die aan het intensieve vooroverleg in februari & maart constructief hebben meegewerkt.

Dat betekent concreet dat we nog steeds op schema zitten om in Q4 2023 de noodzakelijke werken aan te vatten.

We herinneren iedereen en vooral onze nieuwe leden aan de kernelementen van dit plan:

 • Herinrichting van de 11 outdoor tennisbanen naar 3 overdekte hardcourt banen, 2 nieuwe gravelbanen, 3 nieuwe kunstgrasbanen op een polyvalent veld, en verbetering van de drainage op 3 bestaande gravelbanen. 
  • Door deze ingreep kan meer tennis tijdens de winterperiode worden aangeboden en kan de tennisacademie zich volwaardig ontwikkelen met lessen & stages.
  • Door nieuwe verlichting op alle banen wordt de bruikbare tijd en capaciteit van de banen ruimschoots opgetrokken.
 • 3 padelbanen waarvan 2 overdekt.
 • Een polyvalent hockey & tennis kunstgrasveld
  • Half hockeyveld voor trainingen en wedstrijden.
  • 3 Tennis Vlaanderen gecertificeerde kunstgras tennisbanen.
 • Een herinrichting van de vergaderzalen en tennislounge
 • Een her-integratie en renovatie van het clubhuis in de gebouwen.
 • Een tribune voor het hockeyveld
 • Een speeltuintje voor kinderen.
Het is nu enkele weken afwachten op het advies en de beslissing van de autoriteiten inzake - tegen de zomer hopen we meer nieuws te hebben hierover.
 
Ondertussen wordt er niet stilgezeten: er wordt met de projectgroep infrastructuur verdere informatie ingewonnen over de finale tennisoverkapping en padelinfrastructuur met enkele sitebezoeken in binnen- en buitenland. Het finale bestek wordt opgemaakt voor de verschillende loten (grondwerken, verlichting, overkapping, ...), gesprekken worden opgestart met potentiële leveranciers en aannemers en tegelijk wordt er verder gekeken naar de financiering en de leningsverstrekking in '23 en '24 door en in samenspraak met de gemeente. Dit alles om tegen begin van de zomer klaar te zijn met een definitieve selectie voor de start van de werken eind dit jaar.
 

Het bestuur,

Stijn, Lucia, Bernard, Koen, Frans, Peter, Hans.

Blue Lions maakt gebruik van 2 sportsites in Tervuren:

1) De Polygoon (vroegere Sportcentrum Defensie) - Hertswegenstraat, Tervuren (Duisburg)

De centrale locatie sinds 2020 voor Blue Lions voor Hockey & Tennis, voor 20 jaar in concessie genomen door de gemeente Tervuren en Blue Lions.

Voor Hockey is er een FIH Global Standard Water Hockey Veld, en een Indoor Hall voor indoor hockey.

Voor Tennis zijn er 7 gravel tennisbanen en 4 kunststof polyvalente banen, en een Indoor Hall waarvan eind 2021 de ondervloer helemaal vernieuwd werd met een Laykold Masters 8 Hardcourt.

Op termijn wil Blue Lions de overdekte capaciteit voor Tennis uitbreiden en ook Padel inrichten.

Een clubhuis dat geopend werd in Oktober 2020 maakt de installaties volledig.

2) Sportcentrum Diependal - Lindeboomstraat, Tervuren

Vanaf najaar 2020 zal Diependal nog gebruikt worden voor enkele trainingen en wedstrijden voor Hockey.

 

Sponsors

© 2020, website powered by Twizzit.com